Donnerstag, 06 Januar 1983

Gfrörni (B)

Meteme Gfrörni am Zeche
chantsch lang go
täubele chantsch
lang go nauggle 
05 hättisch ned gaugglet
hättisch ned gappet
verosse hättisch de Fuess
ned use lo plampe de Schmotzli
dä Cheusi dä cha
10 der ned hälfe de chantsch
no so mängisch zuenem
hendere tühssele chantsch
no so lieslig ond liëb
goge chlöpfele a sini Töre
15 ond briëgge de chantsch
lang goge müede .


Blatt 02 (A-5-h_03_157.jpg)

Gfrörni B

Meteme Gfrörni am Zeche 

chantsch lang go 

täubele chantsch 

lang go nauggle

05 hättisch ned gaugglet 

hättisch ned gappet 

verosse hättisch de Fuess 

ned use lo plampe de Schmotzli 

dä Cheusi dä cha 

10 der ned hälfe de chantsch 

no so mängisch zuenem 

hendere tühssele chantsch 

no so lieslig ond liëb 

goge chlöpfele a sini Töre 

ond briëgge de chantsch 

lang goge müede. 

6. 1. 83

 • Letzter Druck: Abgewandt Zugewandt 1985
 • Textart: Verse
 • Mundart: ja
 • Schreibzeug: Tinte
 • Signatur: A-5-h/03_042
 • Seite / Blatt: 02
 • Status Text: Definitiv
 • Umschrift: Definitiv
 • Priorität: Normal

Weitere Fassungen

  Änderung: Donnerstag, 29 November 2018
 • Drucken
Manuskripte 1979-83 (alph.)
(Total: 364 )
Manuskripte 1979-83 (Datum)
(Total: 364 )
Suchen: Manuskripte 1979-83