Synopse

(2)
Sonntag, 09 Mai 1982    (    )

Zië

Zië am Fahde
zäch mer chan e
gar ned verriesse
är werd
05 emmer tönner är werd
emmer länger
ond deh of einisch
rötscht mer
uhs ond gheit om de
10 Fahde hed es
ganzes Schtöck Mur
use gresse aber
s esch z schpoht är esch
z lang s Loch esch
15 vel z wit ewägg mer cha
ned useluege

In: Notizbuch 1979-82
Freitag, 19 November 1982    (    )

Zië (A)

[ Zië am Fade är werd
emmer länger är werd
emmer tönner
on deh
05 ged er of einisch
noche ond hed es
tecks Schtöck us de Mur use gresse
das Loch
aber esch vel
10 zwit obe ond vel
zwit ewägg chantsch
ned dore luege. ]

In: Manuskripte 1979-83
Notizbuch 1979-82 (alph.)
(Total: 51 )
Notizbuch 1979-82 (Folge)
(Total: 51 )
Suchen: Notizbuch 1979-82