Synopse

(2)
Dienstag, 04 Mai 1982    (    )

Ond do hesch

Ond de hesch
dië Wolke fascht no
verwötscht wo
öberegrötscht esch
05 öbere Hemel
aber of einisch
esch si schtell gschtande
öber me offene Loch em
Tach vomene grosse
10 Huus ond esch
ufgange ond use-
nand ond hed alles
Wasser wo ennere
enne gsih esch lo
15 use laufe ond lo
abeschprötze of nes
Särgli meteme // 071
Chnochemanöggäli
dren met enere goldige
20 Palme ede
gschtabrige Fenger
wo donde
gläge esch e dem Loch
Ond do hesch dië
25 Wolke nömme
trout z näh du hättesch
jo nassi
Händ öbercho ond
öberhaupt …

In: Notizbuch 1979-82
Donnerstag, 18 November 1982    (    )

Ond de hesch (A)

[ Ond of einisch esch d Wolke
schtell-
gschtande öberme Loch
em Tach ond esch uf-
05 gange ond esch usenand-
gange ond hed
alles Wasser wo ennere
enne gsih esch
use lo laufe ond abe
10 lo rägne of nes gläsigs
Chäschtli meteme Chnoche-
manöggäli dren
metenere goldige
Palme e de
15 gschtabrige Fenger wo donde
gläge esch onder
dem Loch.
Ond do hesch dië ||
Wolke nömme
20 trout z näh du hättisch
jo schontsch of einisch
nassi Händ öbercho. ]

In: Manuskripte 1979-83
Notizbuch 1979-82 (alph.)
(Total: 51 )
Notizbuch 1979-82 (Folge)
(Total: 51 )
Suchen: Notizbuch 1979-82