Synopse

(5)
Freitag, 07 Mai 1982    (    )

Blöhsele

Blöhsele blöhsele
ond deh gohts
uf ond werd
grösser ond grösser
05 bloose bloose ond deh
werds gruusig ond
werds osennig
gross ond tröckt eim
zäme ond
10 tröckt eim
eifach a d Wand äne ond
ufe a Teli
mosch halt nömme // 073
bloose tafsch au
15 nömme blöhsele nei
ned emol meh blöhsele
tafsch ond deh
mosch nome luege es werd
chliener ond werd
20 emmer chliener ond
werd ganz monzig
ond verschlüft sech
e Bode ond esch
zletscht niëne meh
25 eifach gar nömme do.

In: Notizbuch 1979-82
Freitag, 19 November 1982    (    )

Blösele blose (A)

Blösele
ond deh gohts
uf ond werd
grösser ond grösser
05 blose
ond deh werds
gruusig deh
werds osennig gross ond
tröckt eim
10 zäme ond
tröckt eim
eifach a d Wand äne ond
ufe a Teli
ufe. Mosch halt
15 nömme blose ond nömme
blösele mosch
nome luege es werd
chliner ond werd ||
emmer chliner ond werd
20 ganz monzig
ond verschlüft sech e
Bode ond esch niëne meh ond esch
zletscht gar nömme do.

In: Manuskripte 1979-83
Freitag, 19 November 1982    (    )

Blösele Blose (B)

Blösele ond
deh gohds uf ond werd
grösser ond grösser
blose deh werds
05 gruusig deh
werds osennig gross ond
tröckt eim
zäme ond
tröckt eim
10 eifach a d Wand äne ond
ufe a Teli
ufe nömme
blose ond nömme
blösele nome
15 luege s werd
chliener ond werd
emmer chliener ond werd ||
ganz monzig zletscht ond
verschlüft sech e Bode  
20 ine ond esch of einisch
eifach niëne meh ome.

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

BLÖSELE BLOSE

Blösele ond 
s gohd uf ond werd
grösser ond grösser
blose deh werds
05 grusig deh
werds osennig gross ond
tröckt eim
eifach a d Wand äne ond
ufe a Teli
10 ufe nömme
blose ond nömme
blösele s werd
chliner ond werd
emmer chliner ond werd
15 ganz monzig zletscht ond
verschlüft sech e Bode
ine ond esch of einisch
eifach niëne meh ome.

In: Typoskripte 1983
Datiert: 1985    (    )

Blösele blose

Blösele ond 
s gohd uf ond werd
grösser ond grösser
blose deh werds
05 grusig deh
werds osennig gross ond
tröckt eim
eifach a d Wand äne ond
ufe a Teli
10 ufe nömme
blose ond nömme
blösele s werd
chliner ond werd
emmer chliner ond werd
15 ganz monzig zletscht ond
verschlüft sech e Bode
ine ond esch of einisch
eifach niene meh ome.

In: Alemannische Gedichte 1985
Typoskripte 1983 (alph.)
(Total: 89 )
Typoskripte 1983 (Folge)
(Total: 89 )
Suchen: Typoskripte 1983