Synopse

(7)
Montag, 30 August 1982    (    )

Ond de tänkt mer (A)

Ond e Wald ine ond
emmer wieter
ine e Wald ond ke
Wäg meh ond
05 nome Brögel ond nomen Escht
ond ufpasse ond jo ned
schtörchle jetzt chond nämlech
weisch
z metzt enne de See
10 schtell schtell ond 
ganz rond we de Vollmond. // 097
Mer tänkt wenn jetz nome
nümeh andersch wörd
ond alles emmer ond ewig
15 wörd grad eso
bliebe wes esch.

In: Notizbuch 1979-82
Dienstag, 31 August 1982    (    )

Ond de tänkt mer (B)

Zmetzt enne
mer tänkt
wemmer emmer
wieter ond wieter
05 chond am Ändi de See
Zmetzt enne em Wald
ond ke Wäg meh ond
nome Brögel ond nomen
Escht aber jo ned
10 schtörchle jetz chond
nämlech zmetzt enne
schtell ond rond we de Vollmond
mer tänkt wen jetzt nome ||
ond emmer
15 wieter ond wieter
ene e Wald ond ke
Wäg meh ond nome
Brögel ond nomen Escht
mer tänktwen jetz nome
20 ond jo ned schtörchle
zmetzt enne chond jetz
mer tänkt nämlech am Ändi
de See schtell ond
rond wede Vollmond
25 mer tänkt wen jetzt nome
nümeh wörd andersch
ond alles emmer ond ewig // 098
wörd grad eso
bliebe wes esch.

In: Notizbuch 1979-82
Donnerstag, 02 Dezember 1982    (    )

Ond de tänkt mer (A)

Zmetzt enne
mer tänkt
wemmer emmer
witer ond witer
05 chond am Ändi de See
zmetzt enne em Wald
ond ke Wäg meh
ond nome Brögel ond nome
Escht aber jo ned
10 schtörchle jetz chond
nämlech zmetzt enne schtell
ond rond we de Vollmond
mer tänkt wen jetz nome ond emmer
witer ond witer
15 ine e Wald ond ke
Wäg meh ond nome
Brögel ond nomen Escht mer
tänkt wen jetz nome ond jo ned
schtörchle zmetzt enne ||
20 chond jetz mer tänkt
nämlech am Ändi
de See schtell ond
rond we de Vollmond mer tänkt
wen jetz nome
25 nümeh wörd andersch ond alles
emmer ond ewig mer tänkt
wörd grad eso blibe we s esch.

In: Manuskripte 1979-83
Montag, 24 Januar 1983    (    )

Mer tänkt (B)

Zmetzt enne
mer tänkt
wemmer emmer
witer ond witer
05 chond am Ändi de See
zmetzt enne em Wald
ond ke Wäg meh
ond nome Brögel ond nome
Escht aber jo ned
10 schtörchle jetz chond
nämlech zmetzt enne schtell
ond rond we de Vollmond
mer tänkt wen jetz nome ond emmer
witer ond witer
15 ine e Wald ond ke
Wäg meh ond nome
Brögel ond nomen Escht mer
tänkt wen jetz nomen ond jo ned
schtörchle zmetzt enne ||
20 chond jetz mer tänkt
nämlech am Ändi
de See schtell ond
rond we de Vollmond mer tänkt
wen jetz nome
25 nümeh wörd andersch ond alles
emmer ond ewig mer tänkt
wörd gradeso blibe we s esch.

In: Manuskripte 1979-83
Montag, 14 März 1983    (    )

Tänkt mer (C)

Zmetzt enne
tänkt mer
wemmer emmer
witer ond witer
05 chond am Ändi de See
zmetzt enne em Wald
ond ke Wäg meh
ond nome Brögel ond nome
Escht aber jo ned
10 schtörchle jetz chond
nämlech zmetzt enne schtell
ond rond we de Vollmond
ond wen jetz nome tänkt mer ond emmer
witer ond witer
15 ine e Wald ond ke
Wäg meh ond nome
Brögel ond nome Escht
ond wen jetz nome tänkt mer
jo ned schtörchle zmetzt enne
20 chond jetz nämlech am Ändi ||
de See schtell ond
rond we de Vollmond wen jetz
nome tänkt mer
nümeh wörd andersch ond alles
25 emmer ond ewig tänkt mer
wörd gradeso blibe we s esch.

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

TÄNKT MER

Zmetzt enne
tänkt mer
wemmer emmer
witer ond witer
05 chond am Ändi de See
zmetzt enne em Wald
ond ke Wäg meh
ond nome Brögel ond nome
Escht aber jo ned
10 schtörchle jetzt chond
nämlech zmetzt enne schtell
ond rond we de Vollmond
ond wen jetzt nome tänkt mer ond emmer
witer ond witer
15 ine e Wald ond ke
Wäg meh ond nome
Brögel ond nome Escht
ond wen jetzt nome tänkt mer
jo ned schtörchle zmetzt enne
20 chond jetzt nämlech am Ändi
de See schtell ond
rond we de Vollmond wen jetz 
nome tänkt mer
nümeh wörd andersch ond alles 
25 emmer ond ewig tänkt mer
wörd grad eso blibe we s esch.

In: Typoskripte 1983
Datiert: 1985    (    )

Tänkt mer

Zmetzt enne
tänkt mer
wemmer emmer
witer ond witer
05 chond am Ändi de See
zmetzt enne em Wald
ond ke Wäg meh
ond nome Brögel ond nome
Escht aber jo ned
10 schtörchle jetzt chond
nämlech zmetzt enne schtell
ond rond we de Vollmond
ond wen jetzt nome tänkt mer ond emmer
witer ond witer
15 ine e Wald ond ke
Wäg meh ond nome
Brögel ond nome Escht
ond wen jetzt nome tänkt mer
jo ned schtörchle zmetzt enne
20 chond jetzt nämlech am Ändi
de See schtell ond
rond we de Vollmond wen jetz
nome tänkt mer
nümeh wörd andersch ond alles
25 emmer ond ewig tänkt mer
wörd grad eso blibe we s esch.

In: Alemannische Gedichte 1985
Typoskripte 1983 (alph.)
(Total: 89 )
Typoskripte 1983 (Folge)
(Total: 89 )
Suchen: Typoskripte 1983