Synopse

(5)
Donnerstag, 01 Juli 1982    (    )

De Schoppe

Gömmer e Schoppe ond s Schtroh
chröschpelet onder de Füesse
das lang
Plange esch äntlech
05 verbie mer gschpöhrt vo dehr
de Schnuuf ond vo mehr
ganz warm of einisch
chröschpelets nömme s esch
weich dohinde em Schoppe s esch
10 heiss ond ghörsch
(s Meer) wes tod ruusche?

In: Notizbuch 1979-82
Mittwoch, 01 Dezember 1982    (    )

De Schoppe (A)

Gömmer e Schoppe ond s Schtroh
chröschpelet onder de Füesse
das lang
Plange esch äntlech
05 verbi mer gschpört vo dehr
de Schnuuf ond vo mehr
ganz warm of einisch
chröschpelets nömme ond s esch
weich dohende s esch
10 heiss ond ghörsch
we s tod ruusche?

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

DE SCHOPPE

Gömmer e Schoppe s Schtroh
chröschpelet onder de Füesse
das lang
Plange esch äntlech
05 verbi mer gschpört vo dehr
de Schnuf ond vo mehr 
ganz warm of einisch
chröschpelets nömme ond s esch
weich dehende s esch
10 heiss ond ghörsch
wes tod ruhsche?

In: Typoskripte 1983
Samstag, 23 Juli 1983    (    )

De Schoppe

Gömmer e Schoppe s Schtroh
chröschpelet onder de Füesse
das lang
Plange esch äntlech
05 verbi mer gschpört vo dehr
de Schnuf ond vo mehr
ganz warm of einisch
chröschpelets nömme ond s esch
weich dehende s esch
10 heiss ond ghörsch
wes tod ruhsche?

In: Verstreutes
Datiert: 1985    (    )

De Schoppe

Gömmer e Schoppe s Schtroh
chröschpelet onder de Füesse
das lang
Plange esch äntlech
05 verbi mer gschpört vo dehr
de Schnuf ond vo mehr
ganz warm of einisch
chröschpelets nömme ond s esch
weich dehende s esch
10 heiss ond ghörsch
wes tod ruhsche?

In: Alemannische Gedichte 1985
Typoskripte 1983 (alph.)
(Total: 89 )
Typoskripte 1983 (Folge)
(Total: 89 )
Suchen: Typoskripte 1983