Synopse

(3)
Donnerstag, 26 August 1982    (    )

D' Wäje

Zersch
heigedsi zäme dië gross
Wäje gässe ond deh 
heigs klöpft ond sie heigid
05 enand Wätsch gäh:
öb die Wäje e ehm
gsi sig oder e ehre.
Mer heigs
nömme gwösst ond
10 si heigid ja doch nor emmer es Mötti // 089
gmacht anenand äne es sig
nömme drof ahcho. Ond wenn si
erscht vernoh hät är heig
vom Wäje vel meh
15 als d Helfti gässe är sig
ganz lislig e Chochi
use tüsselet ond heig
de ganz Reschte ufgässe
rübis ond schtübis.
20 Was för nes Mötti erscht
hättsi deh gmacht?

In: Notizbuch 1979-82
Mittwoch, 01 Dezember 1982    (    )

D Wäje (A)

Zersch hendsi zäme dä gross
Wäje gässe ond deh
heds klöpft ond si hend
enand Wätsch gä:
05 öb dä Wäje e ehm
gsi sig oder e ehre si hends
nömme gwösst ond si hend
jo doch nor emmer
es Motti
10 gmacht anenand äne
s esch nömme drof acho. Aber wemmer
ehre verzellt hät är sig
ganz lislig e d Chochi
use tühsselet heig
15 de Reschte ufgässe vom Wäje
rübis ond schtübis: wië taub
erscht wär sie deh worde ond was
förnes Motti erscht
hätt si deh gmacht?

In: Manuskripte 1979-83
Sonntag, 23 Januar 1983    (    )

De Wäje (B)

Zersch hendsi zäme vom grosse
Wäje gässe ond deh
heds klöpft ond si hend
enand Wätsch gä
05 öb de Wäje e ehm
gsi sig oder e ehre si hends
nömme gwösst ond
s esch au nömme drof acho si hend
au schontsch emmer es Motti
10 gmacht anenand äne. Aber was förnes Motti
erscht hätt si gmacht wemmer ehre
verzällt hätt är sig
ganz lislig e d Chochi
use tühsselet heig // 02v
15 de Reschte ufgässe vom Wäje
rübis ond schtübis wië taub
erscht wär sie deh worde

In: Manuskripte 1979-83
Notizbuch 1979-82 (alph.)
(Total: 51 )
Notizbuch 1979-82 (Folge)
(Total: 51 )
Suchen: Notizbuch 1979-82