Synopse

(2)
Montag, 19 April 1982    (    )

Echli

E chli tänke
muesch halt wentöppis
welsch mache bevor no
tuesch afoh muesch echli
05 tänke du besch doch
ke Schlofi muesch grusig
ufpasse wentöppis
welsch mache wentöppis
welsch afoh schonsch chond jo // 065
10 nië öppis Rächts use
wemmer nor hodlet ond
wemmer ned ufpasst. Aber
du du besch doch ke Schlufi
du tänksch doch du
15 passisch doch uf, du hesch doch
früecher emmer went öppis
agfange hesch zersch
lang nochetänkt ond de
ersch besch meteme Zeche es
20 Wasser ond de ersch metde
andere Zeche, jo jo, du weisch scho, ond erscht
deh besch langsam försigange
e Schlofi aber e Schlofi besch nië gsih.
Muesch
25 e chli tänke

In: Notizbuch 1979-82
Mittwoch, 17 November 1982    (    )

Ad me ipsum (A)

[ E chli tänke
muesch halt wentöppis
wetsch mache bevor no
tuesch afoh schontsch chond jo
05 nië öppis Rächts use wemmer
emmer nor hodlet wemmer
emmer nor schlofet
du hesch doch
früecher emmer went öppis
10 agfange hesch hesch
zersch lang nochetänkt ond deh
ersch besch meteme Zeche es
Wasser ine ond deh ersch hende-
noche met allne
15 andere Zeche ond deh
besch langsam langsam
försigange am Wasser nei
du hesch doch nië ghodlet du hesch
doch nië gschlofet du muesch
20 halt e chli tänke. ]

In: Manuskripte 1979-83
Notizbuch 1979-82 (alph.)
(Total: 51 )
Notizbuch 1979-82 (Folge)
(Total: 51 )
Suchen: Notizbuch 1979-82