Synopse

(6)
Freitag, 02 April 1982    (    )

Gfrörni

Met eme Gfrörni am Zeche
chantsch lang go
briëgge chantsch lang
hättisch ned gaugglet
05 hättisch ned gapped
verosse hättisch de Fuess
ned use lo plampe de Schmotzli // 057
dä Cheusi dä cha
der ned hälfe de chantsch
10 no so mängisch zuenem
es Chämmerli tühssle dä chantsch
no so mängisch zuenem
hendere tühssle de chantsch
no so lieslig ond lieb
15 go chlöpfele a sini Töre
ond müede ond brüele de chantsch
lang go briëgge.

In: Notizbuch 1979-82
Sonntag, 07 November 1982    (    )

Gfrörni (A)

Meteme Gfrörni am Zeche
chantsch lang go
briëgge chantsch lang
hättisch ned gaugglet
05 hättisch ned gappet 
verosse hättisch de Fuess
ned use lo plampe de Schmotzli
dä Cheusi dä cha
der ned hälfe de chantsch
10 no so mängisch zuenem
hendere tühssele chantsch
no so lieslig ond liëb
goge chlöpfele a sini Töre
ond briëgge ond bähgge de chantsch
15 lang goge müede.

In: Manuskripte 1979-83
Donnerstag, 06 Januar 1983    (    )

Gfrörni (B)

Meteme Gfrörni am Zeche
chantsch lang go
täubele chantsch
lang go nauggle 
05 hättisch ned gaugglet
hättisch ned gappet
verosse hättisch de Fuess
ned use lo plampe de Schmotzli
dä Cheusi dä cha
10 der ned hälfe de chantsch
no so mängisch zuenem
hendere tühssele chantsch
no so lieslig ond liëb
goge chlöpfele a sini Töre
15 ond briëgge de chantsch
lang goge müede .

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

GFRÖRNI

Meteme Gfrörni am Zeche
chantsch lang go
täubele chantsch
lang go nauggle:
05 hättisch ned gaugglet
verosse hättisch de Fuess
ned use lo plampe de Schmotzli
dä Cheusi dä cha
der ned hälfe de chantsch
10 no so mängisch zuenem
hendere tühssele chantsch
no so lislig ond liëb
goge chlöpfele a sini Töre
ond briegge dä cha
15 der ned hälfe.

In: Typoskripte 1983
Freitag, 21 Oktober 1983    (    )

Gfrörni

Meteme Gfrörni am Zeche
chantsch lang go
täubele chantsch
lang go nauggle:
05 hättisch ned gaugglet
verosse hättisch de Fuess
ned use lo plampe de Schmotzli
dä Cheusi dä cha
der ned hälfe de chantsch
10 no so mängisch zuenem
hendere tühssele chantsch
no so lislig ond liëb
goge chlöpfele a sini Töre
ond briëgge dä cha
15 der ned hälfe.

In: Verstreutes
Datiert: 1985    (    )

Gfrörni

Meteme Gfrörni am Zeche
chantsch lang go
täubele chantsch
lang go nauggle:
05 hättisch ned gaugglet
verosse hättisch de Fuess
ned use lo plampe de Schmotzli
dä Cheusi dä cha
der ned hälfe de chantsch
10 no so mängisch zuenem
hendere tühssele chantsch
no so lislig ond lieb
goge chlöpfele a sini Töre
ond briegge dä cha
15 der ned hälfe.

In: Alemannische Gedichte 1985
Manuskripte 1979-83 (alph.)
(Total: 364 )
Manuskripte 1979-83 (Datum)
(Total: 364 )
Suchen: Manuskripte 1979-83