Synopse

(5)
Donnerstag, 27 Mai 1982    (    )

Lesme

A dem lange
Schtrompf lesme ond är
werd emmer länger
ond länger ond emmer
05 wieter lesme
ond wieter ond nömme
ufhöre met lesme de Schtrompf
lampet öber d’ Schtähge
abe öber alli
10 Trett vo de Schtähge // 077
lampet er abe
ond zonderscht
wonderid alli sech
wo verbiechömid wohär
15 chond ächt dä Schtrompf ond wer
lesmet dra ond wer
mosne alegge am Ändi wer hed
gnueg langi Bei zom dä Schtrompf
azlegge am Ändi?

In: Notizbuch 1979-82
Samstag, 20 November 1982    (    )

De Schtrompf (A)

A dem lange
Schtrompf lesme ond är
werd emmer länger
ond länger ond emmer
05 witer lesme
ond witer ond nömme
ufhöre met lesme de Schtrompf
lampet öber d Schtäge
abe öber alli
10 Trett vo de Schtäge
lampet er abe
ond zonderscht
wonderid alli sech
wo verbichömid wohär
15 chond ächt dä Schtrompf ond wer
tod dra läsme ond wer
mosne alegge am Ändi wer hed ||
gnueg langi Bei zom dä Schtrompf
azlegge am Ändi?

In: Manuskripte 1979-83
Dienstag, 18 Januar 1983    (    )

De Schtrompf (B)

A dem lange
Schtrompf lesme ond är
werd emmer länger
ond länger ond nömme
05 ufhöre met lesme de Schtrompf
lampet öber d Schtäge
abe öber alli
Trett vo de Schtäge
lampet er abe ond zonderscht
10 wonderid sech
alli: wohär
chond ächt dä Schtrompf ond wer
tod dra lesme ond wer
hed gnueg langi Bei zom dä Schtrompf
15 alegge am Ändi?

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

DE SCHTROMPF

A dem lange
Schtrompf lesme ond är
werd emmer länger
ond länger ond nömme
05 ufhöre met Lesme de Schtrompf
lampet öber d Schtäge
abe öber alli
Trett vo de Schtäge
lampet er abe ond d Lüt
10 wonderid sech
zonderscht: wohär
chond ächt dä Schtrompf ond wer
tod dra lesme ond wer
hed gnueg langi Bei zom dä Schtrompf
15 alegge am Ändi?

In: Typoskripte 1983
Datiert: 1985    (    )

De Schtrompf

A dem lange
Schtrompf lesme ond är
werd emmer länger
ond länger ond nömme
05 ufhöre met Lesme de Schtrompf
lampet öber d Schtäge
abe öber alli
Trett vo de Schtäge
lampet er abe ond d Lüt
10 wonderid sech
zonderscht: wohär
chond ächt dä Schtrompf ond wer
tod dra lesme ond wer
hed gnueg langi Bei zom dä Schtrompf
15 alegge am Ändi?

In: Alemannische Gedichte 1985
Alemannische Gedichte (alph.)
(Total: 36 )
Alemannische Gedichte (Folge)
(Total: 36 )
Suchen: Alemannische Gedichte