Synopse

(9)
Dienstag, 28 September 1982    (    )

De Chräbs

Wenn de Chräbs use
chrablet usem Tömpel
use ond ufe
a Rand chond de
05 chönt er dosse em Meer
das blau Sägel gseh
das ganz blau Sägel ofem
blaue Wasser so blau dass es
fascht nömme blau sonder ehnder
10 scho rot esch das Sägel
chönt er gseh devoh metem
Wend zäme wende. Aber
er gsehds ned de Chräbs är chrablet
zrogg e sine Tömpel
15 zrogg ond schnoogget // 102
ofem Sand ond ofem
Lehm ond suecht we scho emmer
Schnäggli wo chrüchid debie
hät er fascht öppis gseh wo so
20 gross esch ond so gleitig
ond blau ond fascht no blauer esch als de Hemmel.
Es esch besser er heigs ned gseh
de Chräbs we chönnt er
Chräbs bliebe schontsch ond donde
25 bliebe em tonkle
Tömpel we chönt er?

In: Notizbuch 1979-82
Mittwoch, 15 Dezember 1982    (    )

De Chräbs (A)

Wenn de Chräbs use
chrablet usem Tömpel
use ond ufe
a Rand chond deh
05 gsäch er dosse em Meer ofem blaue
Wasser wo so
blau esch das es
fascht nömme blau ond scho fascht
rot esch es blaus
10 Sägel devoh
met em Wend zäme wende.
Aber är cha ned so wit gseh de Chräbs
ond s esch au besser we chönnt er
Chräbs blibe schontsch ond donde
15 blibe em tonkle
Tömpel we chönnt er?

In: Manuskripte 1979-83
Freitag, 04 Februar 1983    (    )

De Chräbs (B)

Wenn de Chräbs use
chrablet usem Tömpel
use ond ufe
a Rand chond deh
05 gsächer dosse em Meer ofem blaue
Wasser wo so
blau esch das es
fascht nömme blau ond scho
fascht rot esch es blaus
10 Sägel metem Wend öbere blau
Hemel wende.
Aber är cha
ned so wit gseh de Chräbs
ond s esch au besser we chönter
15 Chräbs blibe schontsch ond donde
blibe em tonkle
Tömpel we chönter?

In: Manuskripte 1979-83
Samstag, 19 März 1983    (    )

De Chräbs (C)

Wenn er use
chrableti usem Tömpel
use ond ufe
a Rand chäm ond dosse em Meer ofem blaue
05 Wasser es blaus
Sägel gsäch onderem blaue
Hemel was 
tät deh de Chräbs ächt?
Aber är cha
10 ned so wit gseh we wär er schontsch
e Chräbs ond chönt zrogg ond
abechrable e Tömpel abe
ond hocke blibe em Tonkle
we chönter?

In: Manuskripte 1979-83
20.03.1983 * (nicht datiert)    (    )

De Chräbs (D)

Wenn er use
chrableti usem Tömpel
use ond ufe
a Rand chäm ond dosse em Meer ofem blaue
05 Wasser es blaus
Sägel gsäch onderem blaue
Hemel 
we chönt deh de Chräbs no
Chräbs blibe ond zrogg ond
10 abe chrable e Tömpel abe ond donde
hocke blibe em Tonkle
we chönter?

In: Manuskripte 1979-83
Sonntag, 20 März 1983    (    )

De Chräbs (E)

Wenner use
chrableti usem Tömpel
use ond ufe
a Rand chäm ond wit osse em Meer ofem blaue
05 Wasser es blaus
Sägel gsäch onderem blaue
Hemel 
we chönt deh de Chräbs no
zrogg ond abe chrable
10 vom Rand e Tömpel abe ond Chräbs
blibe ond hocke
blibe em Tonkle
we chönter?

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

DE CHRÄBS

Wenner use
chrableti usem Tömpel
use ond ufe
a Rand chäm ond wit osse em Meer ofem blaue
05 Wasser es blaus
Sägel gsäch onderem blaue
Hemel
we chönt deh de Chräbs no
zrogg ond abe chrable
10 vom Rand e Tömpel abe ond Chräbs
blibe ond hocke
blibe em Tonkle
we chönter?

In: Typoskripte 1983
Samstag, 04 Juni 1983    (    )

De Chräbs

Wenner use
chrableti usem Tömpel
use ond ufe
a Rand chäm ond wit osse em Meer ofem blaue
05 Wasser es blaus
Sägel gsäch onderem blaue
Hemel
we chönt deh de Chräbs no
zrogg ond abe chrable
10 vom Rand e Tömpel abe ond Chräbs
blibe ond hocke
blibe em Tonkle
we chönter?

In: Verstreutes
Datiert: 1985    (    )

De Chräbs

Wenner use
chrableti usem Tömpel
use ond ufe
a Rand chäm ond wit osse em Meer ofem blaue
05 Wasser es blaus
Sägel gsäch onderem blaue
Hemel
we chönt deh de Chräbs no
zrogg ond abe chrable
10 vom Rand e Tömpel abe ond Chräbs
blibe ond hocke
blibe em Tonkle
we chönter?

In: Alemannische Gedichte 1985
Alemannische Gedichte (alph.)
(Total: 36 )
Alemannische Gedichte (Folge)
(Total: 36 )
Suchen: Alemannische Gedichte