Was wotsch?

Was wotsch
ometschomple em Räge ond hesch
nass a de Füesse ond hesch
chalt a de Wade
05 was wotsch
ometschomple zmetzt e de Nacht
ond niemer meh esch
ome nor Auto
schprötzid eim a ond drondert
10 onderem Tschope
onderem Hömmli de
Worm wo
bohret ond biesst ond dorom
mosch emmer no witer
15 tschomple aber det äne
lueg onder de Bösche
tüends scho d Zweig
abschnide lueg
si tüendsi scho schele
20 was wotsch?

  • Letzter Druck: Abgewandt Zugewandt 1985
  • Textart: Verse
  • Endfassung: ja
  • Mundart: ja
  • Seite / Blatt: 87
  • Werke: Bd.1, 377
  • Textnr.: 074
  • Priorität: Hoch

Weitere Fassungen

Blättern zurück / vor: « Ond deh Einisch »
Alemannische Gedichte (alph.)
(Total: 36 )
Alemannische Gedichte (Folge)
(Total: 36 )
Suchen: Alemannische Gedichte